مدت-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

مدت-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 51 ساعت کار در این قانون مدتزمانی است که کارگر نیرو یا وقتخود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به غیراز مواردي که در این قانون مستثنی شده استساعاتکار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعتتجاوز نماید.

تبصره 1 کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعاتکار را در بعضی از روزهاي هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعاتکار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2 در کارهاي کشاورزي کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعاتکار در شبانه روز باتوجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده 52 در کارهاي سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعاتکار نباید از ششساعتدر روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.

تبصره 1 کارهاي سختوزیان آور و زیر زمینی به موجبآئین نامه اي خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظتفنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 53 کار روز کارهائی استکه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شبانه کارهائی استکه زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعاتانجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در کارهاي مختلط، ساعاتی که جزء کار شبمحسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.

ماده 54 کار متناوب کاري استکه نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.

تبصره 1 فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهاي متناوب، ساعاتکار و فواصل تناوب ونیزکار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعتدرشبانه روز بیشتر باشد. ساعتشروع و خاتمه کار و فواصل تناوببا توافق طرفین و نوع کار و عرفکارگاه تعیین میگردد.

ماده 55 کار نوبتی عبارتاستاز کاري که در طول ماه گردشدارد، به نحوي که نوبتهاي آن در صبح یاعصر یا شب واقع میشود.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 56 کارگري که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهاي کار وي در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبتها در صبح و 22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشبو یا عصر و شببیفتد 5 نوبتکاري دریافت خواهد کرد.

ماده 57 در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعاتکار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

ماده 58 براي هر ساعتکار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعتکار عادي تعلق میگیرد.

ماده 59 در شرایط عادي ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف– موافقتکارگر ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعتکار عادي.

تبصره 1 ساعاتکار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).

ماده 60 ارجاع کار اضافی با تشخیصکارفرما به شرط پرداختاضافه کاي(موضوع بندب ماده 59 ) و براي مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضروت دارد مجاز استو حداکثر اضافه کاري موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ). الف– جلوگیري از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیشبینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1 پساز انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلفاستحداکثر ظرفمدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدتآن تعیین شود.

تبصره 2 درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و اموارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناكسخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.ر اجتماعی محل، کارفرما مکلفبه پرداخت غرامتو خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61

ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهاي خطرناكسخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.   کلمه کلیدی: آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *