جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایاي پایان کار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایاي پایان کار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 29 درصورتیکه بنا به تشخیصهیات حل اختلاف کارفرما، موجبتعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلفاستکارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند. ماده 30 چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگو نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پساز فعالیتمجدد کارگاه، کارفرما مکلفاستکارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد. تبصره 1 دولت مکلفاستباتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاري نسبتبه تامین معاشکارگران بیکار شده کارگاههاي موضوع ماده 4 این قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 31 چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساسآخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمتحقوقی به میزان 30 روز مزد به وي پرداختنماید. این وجه علاوه بر مستمري از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر استکه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود. ماده 32 اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی وفکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلفاستبه نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید. ماده 33 تشخیصموارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهاي ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوتکارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار میشود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلمه کلید: آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *