شرایط کار نوجوانان-آموزشگاه نرم افزار حسابداری پارسیان در اصفهان

شرایط کار نوجوانان-آموزشگاه نرم افزار حسابداری پارسیان در اصفهان

سرای حسابدار-آموزشگاه نرم افزار حسابداری پارسیان در اصفهان

ماده 79

به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

 

ماده 80 کارگري که سنشبین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهاي پزشکی قرار گیرد.

 

ماده 81 آزمایشهاي پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مداركمربوط در پرونده استخدامی وي ضبط گردد. پزشکدر باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسببداند کارفرما مکلف استدرحدود امکاناتخود شغل کارگر را تغییر دهد.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه نرم افزار حسابداری پارسیان در اصفهان

 

ماده 82 ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیباستفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

 

ماده 83 ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهاي سختو زیان آور وخطرناكو حمل بار با دست، بیشاز حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی براي کارگر نوجوان ممنوع است.

 

ماده 84 در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود براي سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیصاین امر با وزارتکار و امور اجتماعی است.

  کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *