آموزش تحلیل تکنیکال بورس-قرائن و ضرائب مالیاتی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس-قرائن و ضرائب مالیاتی
آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار مواد 35۲ الی 354 حذف شد. 5 1 1134 ، )مواد 147 الی 144 ( قانون و تبصره های آن ها حذف شد. لیکن با توجه به مفاد /4/ . به موجب بند 77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 تبصره ماده ) 32 ( در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود. 61 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *