آموزش تحلیل تکنیکال بورس-مقررات عمومی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس-مقررات عمومی
آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 355 سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد. ماده 352 اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و ي ا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليت ها با رعايت ماده ) 512 ( اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 351 نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار تبصره در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. ماده 35۱ حذف شد. 7 1 1134 ، ماده ) 140 ( قانون حذف شد. /4/ . به موجب بند 77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 64 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده 353 وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع، از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مؤدي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلتي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد. تبصره به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد مؤديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 320 سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود. ماده 323 در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد با ارائ ه دلايل كا في از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمولمجازات حبس تعزیری درجه شش 5 نيز خواهند بود. ماده 32۲ در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً ي ا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 321 سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. ماده 324 سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 7 در بانك ملي ايران 1 1 » مجازات مقرر در تبصره) 7( ماده ) 133 ( این قانون « 1134 ، در ماده ) 111 ( قانون عبارت /4/ . به موجب بند 48 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 اصلاح شد. » مجازات حبس تعزیری درجه شش « به عبارت 7 تغییدر و در مدتن مداده » بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایدران « به » بانک مرکزی ایران « 1117 ، نام /1/ . به موجب ماده) 10 ( قانون عملیات بانکی بدون ربا)بهره(، مصوب 0 شد. » بانک مرکزی « جایگزین » بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « 114 ( عبارت ( 1 تأسدیس و در مدتن مداده » بانک ملی ایدران « 1181/7/ مصوب 14 » قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت « . به موجب شد. » بانک ملی « جایگزین عبارت » بانک ملی ایران « 114 ( عبارت ( 65 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 325 در مواردي كه بر اثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي ، در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از پنجاه درصد ) 18 %( اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده ي ا تقسيط طولاني نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد: الف پنجاه درصد ) 18 %( ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 5148 لتايت 5127 بخشوده مي گردد. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ب به ازاي هر سال اشتتال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 5142 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود. 5119 لتايت سال 5142 در /4/ ج ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 18 نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد. د در مواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام يا قسمتي از بدهيهاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد. ماده 322 سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و غيرقابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت، به اضافه دو درصد %7 ( آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد. ( ماده 321 وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يكجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 32۱ دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقتنامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقتنامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اي ن قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لتو نشده به قوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف 66 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقتنامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لتو آنها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ماده 323 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ای قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیوات ی کشوو ر موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شومار ه اقتصواد ی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سوازما ن مذکور ارائه کنند. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصواد ی خوو د برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مو ورد مشومو ل جریمو ه ای معواد ل دودرصد) 2%( مبلغ مورد معامله می شود. همچنی عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان اموو ر مالیوات ی کشور از طریق روشهایی که تعیی می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد) 7%( معاملاتی که فهرست آنها ارائو ه نشده است می باشد. تبصره 3 در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ای مواده اشوخا ص حقیقو ی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده) 47 ( ایو قوانو ن باشون د درج شومار ه اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع ای تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خوو د بورا ی مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. » صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش « تبصره ۲ مؤدیان مالیاتی موضوع ای ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید نصب و راه اندازی تجهیزات فوو ق اعو م از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولی سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابو ل کسو ر است. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول حکم ای تبصره را تعیی کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعولا م و از ابتودا ی فروردی ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد) 74 %( از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملوز م بو ه اسوتف اده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیی نامه اجرائی مربوط برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای حکم ای تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد) 2%( فروش می باشد . نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیی نامه اجرائی است کو ه حوداکث ر ظور ف مود ت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 67 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 1 ترتیبات اجرائی احکام ای ماده و تبصره) 7( آن و تعیی مصادیق معواملا ت مشومو ل و حو د آسوتان ه )تعیی حداقل رقم گردش مالی مؤدی( به موجب آیی نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش موا ه از تواری خ تصویب ای قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد . تبصره 4 نحوه رسیدگی مطالبه حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات ای قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده) 757 ( انجام می شود. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار تبصره 5 وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پو س از لازم الاجور اء شود ن ایو قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی را برای مودیری ت انجوا م کلیو ه مراحو ل مناقصوا ت و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط)آنلای ( سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. 7141 موظفنو د /77/ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند )ب( ماده) 7( قوانو ن برگوزار ی مناقصوا ت مصووب 1 حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق ای سامانه به ثبت برسانند. تعیی موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره) 7( بند)ب( ماده) 1( قانون ارتقوا ی سولام ت نظوا م 7134 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. /4/ اداری و مقابله با فساد مصوب 7 تبصره 2 جرائمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده) 763 مکرر( قانون مالیات های مسوتقی م مصوو ب سال 7144 مرتکب شده اند مطابق مقررات ای ماده محاسبه مطالبه و وصول می شود. 7 ماده 323 مكرر به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظوا م یکپارچو ه اطلاعوا ت مالیواتی پایگوا ه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی پولی و اعتباری معواملاتی سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شهرداری ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هوا مؤسسوا ت و نهادهوا ی عمومی غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بو ه نحوو ی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسوت ه هوا ی ذیو ل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار الف و اطلاعات هویتی: 7و اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2و مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنی مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب و اطلاعات معاملاتی اشخاص: 7و معاملات )خرید و فروش دارایی ها کالاها و خدمات( 2و تجارت خارجی )واردات و صادرات کالاها و خدمات( 1134 ، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده ) 113 ( قانون و تبصره آن شد. /4/ 1. به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 64 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 1و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری 4و قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5و اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6و اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی 7و بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ و اطلاعات مالی پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 7و جمع گردش سالانه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2و جمع گردش و مانده سالانه )دوره مالی( انواع حسابهای بانکی 1و جمع گردش و مانده سالانه )دوره مالی( انواع سپرده ها و سود آنها 4و تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنی کلیه تعهودا ت اعو م از گشوای ش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ضمانت ها و نظایر آن ت و اطلاعات دارایی ها اموال و املاک و همچنی نقل و انتقال آنها ث و سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیورا ن به موارد مزبور اضافه خواهد شد . تبصره 3 کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت نگهداری انتقالات خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیوات ی کشوو ر مقور ر مو ی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم ای تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخو ت مالیوا ت خواهو د داشو ت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط)آنلای ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنی سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند. تبصره 1 اشخاص متخلف از حکم ای ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در ای قانون مسوؤو ل جبورا ن زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود. آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار تبصره 4 دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به ای اطلاعات دارند مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ای ماده در حد نیاز استفاده کنند. تبصره 5 ترتیبات اجرای احکام ای ماده و نحوه دسترسی برخط تعیی حو د آسوتان ه )تعیوی حوداق ل رقو م اطلاعات( دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیوی نامو ه ای 63 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب ای قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشوو ر و مشوارک ت بانو ک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد. تبصره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعوا ت ثبتو ی شورکته ا را طراحو ی و سوامان ه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبوو ر فوراه م آید. سامانه ملی امولا ک و « تبصره 1 وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب ای قانون را ایجاد کند. ای سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکوا ن و » اسکان کشور ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صوور ت رسمی عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فوراه م سواز د. وزارت راه و شهرسواز ی موظو ف اسو ت امکوا ن دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. 7 ماده 310 مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ماده 313 كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل ي انماينده مؤديان مراجعه نمايند. ماده 31۲ صد درصد ) 588 %( وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس، دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كميته امداد امام خميني )ره( و جمعيت هلال احمر 7 و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري) دولتي( طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد . آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 311 اين قانون از اول فروردين سال 5148 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياته ا و ماليات بر درآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي متاير ديگر نسبت به آنها ملتي است. 1 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده ) 113 ( مکرر قانون و تبصره های آن /4/ . به موجب بند 47 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11 شد. 7 . به موجب قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی)ره( و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده ) 127 ( اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و روزنامه به متن ماده ) 127 ( اضافه گردید. » مراکز بهزیستی « بعد از عبارت » کمیته امداد امام خمینی)ره( و جمعیت هلال احمر « 1131 عبارت /11/ رسمی شماره 13220 مورخ 4 74 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده ) 8( قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 5117 منتفي است. ماده 314 ماليات بر درآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 5148 و بعد از 5121 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخ هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحص يل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره 3 ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 5124 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. تبصره ۲ انتقالات موضوع ماده ) 588 ( قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 5121 و اصلاحات بعدي آنكه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است درصورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط دراين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد. ماده 315 كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. 5 آموزش تحلیل تکنیکال بورس-سرای حسابدار ماده 312 سازمان امور مالياتي كشور مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر به صورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود. 1 1108 ، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده ) 124 ( و تبصره آن شد. /11/ . به موجب ماده ) 23 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 77 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *