آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 3۲3 حذف شد. 5 ماده 310 بدهي هاي گذشته موضوع مواد ) 1( تا ) 54 ( و تبصره ) 1( ماده ) 19 (، ماده ) 579 ( قانون ماليات هاي 5144 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. /57/ مستقيم مصوب 1 تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها 74 ( ریال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي 444 حسب مورد قبل از سال 7147 باشد را ت ا سقف ده میلیون) 444 بداند كلاً و جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد. 7 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 313 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات ای قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است : )% 544 ( ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ) 75 444 7 تا میزان پانصد میلیون ) 444 2 7( ریال درآمد مشمول 444 444 544 ( ریال تا میزان یک میلیارد ) 444 444 نسبت به مازاد پانصد میلیون ) 444 )% مالیات سالانه به نرخ بیست درصد ) 24 1 )% 7( ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد ) 25 444 444 نسبت به مازاد یک میلیارد ) 444 تبصره به ازای هر ده درصد ) 74 %( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ای ماده نسوب ت بو ه درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصو د از نرخهوا ی موذکو ر کاسته می شود. شرط برخورداری از ای تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطو ه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. 1 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 1108 ، متن ماده ) 173 ( قانون حذف شد. /11/ 1. به موجب ماده ) 41 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 ده میلیدون « و » سدال 1101 « 1134 ، در تبصدره مداده ) 118 ( قدانون، عبدارت هدای /4/ 7. به موجب بندد 73 مداده واحدده قدانون اصدلاح قدانون مالیدات هدای مسدتقیم، مصدوب 11 شد. » یک میلیون ) 108880888 ( ریال « و » سال 1110 « جایگزین عبارتهای » 1808880888 ( ریال ( 1134 ، این متن و تبصره آن جایگزین ماده ) 111 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *