آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد املاک

آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد املاک
آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 5۲ درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد. 5 ماده 51 درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد) 71 %( بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. 7 تبصره 3 محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود . در صورتي كه چن د واحد مسكوني، محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد، يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود. تبصره ۲ املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ) 7( اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره 1 از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستتل محسوب مي شود. تبصره 4 در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود ، درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود. تبصره 5 مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي شود ، بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد ) 18 %( آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي گردد. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 1108 ، تبصره ذیل ماده ) 47 ( قانون حذف شد. /11/ 1. به موجب ماده) 12 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 3و 18 ماده ) 41 ( قانون اصلاح و یک عبارت از متن قبلی ، 1108 ، تبصرههای 1 /11/ 7. به موجب ماده) 10 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 تبصره 7 آن حذف شد. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 24 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 2 هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد، به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود. تبصره 1 در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد، مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره ۱ در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجارهبها مهلتي براي تخليه ملك داده شود، در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است، اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. تبصره 3 وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و تا پایان ماه بعد 7 به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند . تبصره 30 واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ) 19 ( اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره 33 مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ) 588 %( ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد. 7 ماده 54 درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی +_ o_Xƒc_ّ©/که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد 1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت شد. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 7 1122 ، کلیه واحدهای مسکونی دارای /1/ . لازم به ذکر است که قبلا به موجب ماده) 11 ( قانونتشویق و احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاریمصوب 74 زیربنای 178 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذارمیشدند، از پرداخت 188 % مالیات بر درآمد اجاری معاف بودند. ضمناً به موجب ماده ) 10 ( قانون اصلاح 1108 ، تبصره 11 به ماده ) 41 ( الحاق شد. /11/ موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 72 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 27 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 %44 ( ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیی و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ( ماده) 54 مکرر( ای قانون میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیی خواهد شد. تبصره 3 در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره) 3( ماده) 51 ( ای قانون باشد اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیی درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره ۲ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات ای قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع ای قانون خواهد بود. تبصره 1 در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیی شده طبق مقررات ای ماده باشد و مالیات تعیی شده مورد اعتراض مؤدی باشد در ای صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ای قانون خواهد بود. 7 ماده 54 مكرر واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی شناسایی می شوند از سال » واحد خالی « املاک و اسکان کشور)موضوع تبصره 7 ماده 763 مکرر ای قانون( به عنوان دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: 7 سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم معادل مالیات متعلقه 7( برابر مالیات متعلقه / سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم ) 5 ماده 55 هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفادهكند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي ي ا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم ميگردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 52 حذف شد. 1 ماده 51 در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده 82 ( اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستتلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ( ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده ) 44 ( قانون و تبصره های آن شد. /4/ 1. به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1134 ، ماده) 44 مکرر( به قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1 1108 ، ماده ) 41 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 78 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 22 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره 3 حكم اين ماده در مورد فرزندان صتيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره ۲ در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. 5 ماده 5۱ حذف شد. 7 ماده 53 نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد ) 1%( و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ) 7%( در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد . تبصره 3 چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود. تبصره ۲ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل. 1 ماده 20 حذف شد. 2 ماده 23 در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد. ماده 2۲ حذف شد. 1 ماده 21 نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود. ماده 24 تعیی ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع ای قانون را در سال اول معادل دو درصد) 2%( میانگی قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیی کند. 1108 ، تبصره 1 متن قبلی ماده ) 42 ( قانون حذف شد. /11/ 1.به موجب ماده ) 71 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7 1108 ، ماده ) 40 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 77 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 1108 ، ماده ) 43 ( قانون و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصرههای /11/ 1. به موجب ماده ) 71 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 آن شد. 4 1121 ، ماده ) 18 ( قانون حذف شد. /7/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 4 1121 ، ماده ) 17 ( قانون حذف شد. /7/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 21 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ای شاخص هر سال به میزان دو واحددرصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد) 24 %( میانگی قیمتهای روز املاک برسد . الف قیمت ساختمان با توجه به مصالح )اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن )مسکونی تجاری اداری آموزشی بهداشتی خدماتی و غیره( و نوع مالکیت ب قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری و کشاورزی ای کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیی میکند. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-سرای حسابدار در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه )براساس تقسیمات کشوری( نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل میشود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیی شده حسب ای ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازمالاجراء و تا تعیی ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 3 سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند : 7 برای تعیی ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. 2 برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیی شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در ای ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ارزش معاملاتی تعیی شده حسب ای تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء و تا تعیی ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره ۲ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع ای ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تش وکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیی ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیوات ی کشوو ر مکلو ف اسو ت آخری ارزش روز املاک تعیی شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات ای ماده تعیی کند. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 24 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 1 در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ای ماده مطابق دیگر قوانی و مقررات مأخذ محاسوب ه سوای ر عوارض و وجوه قرار می گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ای ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیوأ ت وزیورا ن یو ا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیی گردد که مأخذ محاسبه عووار ض و وجوو ه یادشود ه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد. 7 ماده 25 نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 22 در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و ي ا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده) 19 ( اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. ماده 21 فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 2۱ املاكي كه در اجراي ماده ) 12 ( اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب مرداد ماه 5178 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است. 7 ماده 23 اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد. ماده 10 هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق ميگيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به پنجاه درصد ) 18 %( ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت 1 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده ) 14 ( قانون و تبصره های آن /4/ . به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 شد. 7 1124 ، در متن فوق عبارت ماده 14 اصلاحی قانون ثبت اسناد /1/ . با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 و املاکجایگزین عبارتماده 14 قانون ثبتگردید. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 25 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 مالياتي برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است . آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 13 زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. 5 ماده 1۲ در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده ر ا از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود. ماده 11 حذف شد. 7 ماده 14 در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 15 از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. تبصره 3 در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره ۲ حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره ) 2( ماده ) 11 ( اين قانون نخواهد بود. ماده 12 در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ) 52 ( ای قانون حسب مورد مشمول مواد ) 53 ( یا ) 77 ( باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. 1 ماده 11 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم ای قانون خواهد بود. تبصره 3 اولی نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ) 53 ( ای قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد) 74 %( به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ای ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیی می شود. .1 1108 ، یک عبارت از متن قبلی ماده ) 21 ( قانون حذف شد. /11/ به موجب ماده ) 72 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 .7 1121 ، متن ماده ) 21 ( قانون حذف شد. /7/ به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 1 1134 ، متن ماده ) 21 ( قانون اصلاح شد. /4/ . به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 26 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره ۲ شمول مقررات ای ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. تبصره 1 شهرداری ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنی در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیی میگردد گزارش کنند. تبصره 4 شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد ای ماده مستثنی است. تبصره 5 آیی نامه اجرائی ای ماده درمورد نحوه تعیی درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ای قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. 7 ماده 1۱ در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده ) 17 ( اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد ) 11 ( تا ) 22 ( اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده ) 19 ( مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 13 حذف شد. 7 ماده ۱0 مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور ) مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار ميگيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده ) 22 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد ت ا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند. تبصره 3 در مواردي كه معاملات موضوع ماده ) 17 ( اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد، مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده ) 582 ( اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد. اين اعلام، به استثناي مواردي كه موجر تتيير ننموده، به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد. تبصره ۲ در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد، انتقالگيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد. 1134 ، این متن جایگزین ماده ) 22 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1121 ، متن ماده ) 23 ( قانون حذف شد. /7/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 27 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 آموزش حسابداری مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار  
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *