تعریف قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد آن – آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

تعریف قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد آن – آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

سرای حسابدار-آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 7 قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجبآن کارگر در قبال دریافتحق السعی کاري را براي مدتموقت یا مدت، غیرموقتبراي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 حداکثر مدت موقتبراي کارهایی که طبیعتآنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازاتمقرر در این قانون منظور ننماید.

سرای حسابدار-آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 9 براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایتشرایط ذیل الزامی است : الف– مشروعیت مورد قراردادب – معین بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرفاموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1 اصل برصحت کلیه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثباتبرسد.

ماده 10 قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوي موارد ذیل باشد: الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه اي که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعاتکار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معین باشد. ز- موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل، ایجابنماید.

تبصره 1 در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یکنسخه از آن به اداره کار محل ویکنسخه نزد کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسلامی کار و در کارگاههاي فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.

ماده 11 طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریکاز طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافتحقوق مدتانجام کار خواهد بود.

تبصره 1 مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخصشود. حداکثر این مدتبراي کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و براي کارگران ماهر و داراي تخصصسطح بالا سه ماه میباشد.

سرای حسابدار-آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 12 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیتکارگاه، از قبیل فروشیا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالکو امثال اینها، در رابطه قراردادي کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته استموثر نمیباشد و کارفرماي جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13 در مواردي که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلفاست قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقرراتاین قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1 مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظفمیباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر راي مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانتحسن انجام کار، پرداختنمایند.

تبصره 2 چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حسابنماید، مکلفبه پرداختدیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

کلمه کلیدی:آموزش حسابداری مقدماتی در اصفهان

کانال آپارات سرای حسابدار

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *