آموزش حسابداری مقدماتی-وظایف اشخاص ثالث

آموزش حسابداری مقدماتی-وظایف اشخاص ثالث
آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار ماده 3۱۲ كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد ي ا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهد شد. ماده 3۱1 در مواردي كه انتقال ملك به وسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي ملك بايد قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود. آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار ماده 3۱4 ادارات ثبت مكلف اند در آخر هر ماه فهرست كامل شركتها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تتييرات حاصله در مورد شركتها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. ماده 3۱5 در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند. ماده 3۱2 صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعيشده مي باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت. 5 آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار تبصره 3 اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي ذيل خواهد بود: 5 گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده . 7 گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري . ضوابط اجرايي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد. آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار تبصره ۲ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلتي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه 1 1108 ، تبصره ذیل ماده ) 101 ( قانون به تبصره 1 تبدیل و تبصره 7 به آن الحاق شد. /11/ . به موجب ماده) 01 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 74 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات متاير مستثني است. تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنی اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام ای اشخاص و همچنی ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیی تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد )صورتحساب( مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در ای ماده نیز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنی ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند. تبصره 4 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد ای اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. 7 آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار ماده 3۱1 در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند . گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شتلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد. 7 تبصره 3 چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور رأي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و… معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد. 1 1134 ، تبصره 1 و 4 به ماده ) 101 ( قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 44 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1108 ، عباراتی از متن قبلی ماده ) 102 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده) 04 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 75 آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره ۲ در مواردي كه به موجب احكام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند . تبصره 1 دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی)بلاعزل( نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به ) سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم ای تبصره علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده ) 244 ای قانون مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است. تبصره 4 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون 7135/7/7 ( با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد ( انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد ای ماده فراهم کند. آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار پس از اجرای مفاد ای ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب ای قانون برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد . در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت. آیی نامه اجرائی ای ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ 7135 ( به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. /7/ لازم الاجراء شدن ای قانون ) 7 7 ماده 3۱۱ متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند. آموزش حسابداری مقدماتی-سرای حسابدار دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود. 1 1134 ، تبصره 1 و 4 به ماده) 102 ( قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 41 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 76 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *