آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد حقوق

آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد حقوق
آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده ۱۲ درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر ) اعم از حقيقي يا حقوقي( در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتتال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. تبصره درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ) از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران( از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد. ماده ۱1 درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ) مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي( و مزاياي مربوط به شتل اعم از مستمر و يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون. تبصره درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود: الف مسكن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد ) 71 %( و بدون اثاثيه بيست درصد) 78 %( حقوق و مزاياي مستمرنقدي ) به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 95 اين قانون( در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. ب اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ده درصد) 58 %( و بدون راننده معادل پنج درصد) 1%( حقوق و مزاياي مستمر نقدي ) به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ) 95 ( اين قانون( در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ج ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق. ماده ۱4 میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود. 7 ماده ۱5 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ) 44 ( ای قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ) 74 %( و نسبت به مازاد آن بیست درصد ) 24 %( است. 2 ماده ۱2 پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده) 81 ( اين قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد 1 ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تتييرات را صورت دهند. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند با عنوان حق المشاوره حق حضور در جلسات حق التدریس حق التحقیق و حق 1134 ، این متن جایگزین متن قبلی ماده ) 04 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1134 ، این متن جایگزین متن قبلی ماده ) 04 ( قانون شد. /4/ 7. به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت می شود. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 23 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 پژوهش پرداخت می کنند بدون رعایت معافیت موضوع ماده) 44 ( ای قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد) 74 %( می باشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیی شده در ماده) 46 ( ای قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف مسؤول پرداخت مالیات و جریمههای متعلق خواهند بود. 7 آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده ۱1 اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده ۱۱ در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند تا پایان ماه بعد 7 از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. ماده ۱3 صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتتال براي اتباع خارجه، به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 30 در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذی صلاح مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و ) از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده ) 512 اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده ) 88 ( اين قانون نيز جاري خواهد بود. 1 ماده 33 4 درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است : 5 رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي 1134 ، تبصره ماده) 01 ( قانون اصلاح شد. /4/ 1. به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت می شود. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 1134 ، در متن ماده) 38 ( قانون، کلمه ذی صلاحجایگزین عبارت محل اشتغال /4/ 1. به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار حقوقبگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده) 07 ( این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوقشد. 4 0 و 11 ماده 31 حذف شد. ، 1108 ، عباراتی از متن قبلی بندهای 1 /11/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 14 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 7 رؤسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 1 كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور. 2 كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل. 1 حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده. 1 4 هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شتل. 2 حذف شد. 7 آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 8 مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد. 9 وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. ) 58 عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده ) 82 اين قانون. 55 خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود. 57 وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 51 مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده ) 82 ( اين قانون. 52 درآمدحقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان. ماده 3۲ پنجاه درصد ) 18 %( ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود. 5 که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت « 1134 ، عبارت /4/ 1. به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 از بند) 4( ماده ) 31 ( قانون حذف شد. » می شود 7 1108 ، بند 2 به همراه بندهای 14 و 11 از متن قبلی ماده ) 31 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 17 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل ماده 31 درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتتال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره درآمد شركت هاي مدني ) اعم از اختياري يا قهري( و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ) مضارب( يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد. ماده 34 درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات. 7 ماده 35 صاحبان مشاغل موضوع ای فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب موور د را کو ه بو ا رعایو ت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجوا ر تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اسوا س آنهو ا تنظوی م کنند . آیی نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنهو ا اعو م از ماشوین ی)مکوانیز ه( و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء 7135 ( توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی /7/ شدن ای قانون ) 7 می رسد. 1 ماده 32 حذف شد. 2 ماده 31 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ای قانون که مکلو ف بو ه تسولی م اظهارنامو ه مالیوات ی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقوررا ت مربوو ط تنظوی م و ارائو ه شود ه و موور د پوذیر ش قرارگرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بودو ن رسویدگ ی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیی شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقوررا ت موور د رسیدگی قرار دهد . 1 1134 ، تبصره ماده) 37 ( قانون حذف شد. /4/ . به موجب بند 78 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1108 ، یک عبارت از متن قبلی ماده ) 34 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 10 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 1 . به موجب بند 71 1134 ، این متن جایگزین متن ماده ) 34 ( قانون و تبصره های آن شد. /4/ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 4 1134 ماده ) 31 ( قانون و تبصره های آن حذف شد. /4/ . به موجب بند 71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 12 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خوودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض موؤد ی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطواب ق مقوررا ت مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات ای قانون مورد رسیدگی قرار می گیورد ایو حکو م موان ع از تعلو ق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست . حکم موضوع تبصره ماده) 213 ( ای قانون در اجرای ای ماده جاری است. تبصره سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ ایو قوانون بانو ک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی ایو مودت در ادارات اموو ر 754 ( و ( )751( )752( )34( ) مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامود ه اسوت مووا د) 37 277 ( قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 7144 مجری خواهد بود. ( 7 ماده 3۱ حذف شد. 2 آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 33 قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ) 24 ( ق انون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 5121 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ) 2%( ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود. تبصره قراردادها ي پيمانكاري موضوع ماده ) 24 ( قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 5121 و 5142 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد /57/ 5144 لتايت 79 /57/ اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 1 مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 5142 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 300 مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شتلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شتلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شتل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده ) 515 ( اين قانون پرداخت نمايند. تبصره سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فورو ش کوا لا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده) 44 ( ای قانون باشد از انجام بخشو ی از تکوالی ف از قبیو ل نگهداری اسناد و مدارک موضوع ای قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صوور ت مقطوع تعیی و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشوت ه باشو د مالیوا ت متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود . 1134 ، این ماده و تبصره آن جایگزین ماده ) 32 ( قانون و تبصره های آن شد. /4/ 1. به موجب بند 77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1134 ، ماده ) 30 ( حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده ) 32 ( قانون در ادارات /4/ . به موجب بند 77 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، این ماده مجری خواهد بود. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 11 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 حکم ای تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. 7 ماده 303 درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده ) 82 ( اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده ) 515 ( اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 5187 به بعد جاري است. تبصره 3 در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بهطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت ب ه شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بهطور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد. تبصره ۲ در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع ای ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده) 717 ( ای قانون می شود. 2 ماده 30۲ در مضاربه، عامل ) مضارب( مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه ر ا بدون رعايت معافيت ماده) 585 ( اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد. تبصره در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است. ماده 301 وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد ) 1%( آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: الف در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد ) 1%( حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد ) 1%( حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله. ج در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد برطبق مفاد حكم بند ) الف ( اين ماده. 1 اصلاح، تبصره ها حذف و یک » خرداد « به عبارت » تیر « 1134 ، در ماده ) 188 ( عبارت /4/ . به موجب بند 71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 تبصره الحاق شد. آموزش صفر تا صد حسابداری در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 7 ) 1134 ، تبصره آن به تبصره 1 تبدیل و یک تبصره تحت عنوان تبصره 7 به ماده ) 181 /4/ . به موجب بند 74 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 قانون الحاق شد. 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 14 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 د در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير: تا ده ميليون ) 58،888،888 ( ريال مابه الاختلاف، پنج درصد) 1%(؛ تا سي ميليون ) 18،888،888 ( ريال مابه الاختلاف، چهار درصد ) 2%( نسبت به مازاد ده ميليون ) 58،888،888 ( ريال. از سي ميليون ) 18،888،888 ( ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد ) 1%( نسبت به مازاد سي ميليون ) 18،888،888 ( ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد ) 1%( آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مينمايند) ولو اينكه وكيل دادگست ري نباشند( نيز جاري است، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مؤدي. – – – – – – تبصره 3 در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهه ا و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند. تبصره ۲ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد ) 1%( آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل تا پایان ماه بعد 7 به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند. تبصره 1 در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود. تبصره 4 در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلتي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد. ماده 304 حذف شد. 7 1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت شد. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 7 1134 ، ماده ) 184 ( قانون و تبصره های آن حذف شد. /4/ . به موجب بند 74 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 15 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *