آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-حق تمبر

آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-حق تمبر
آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-ماده 44 از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ) 788 ( ريال حق تمبر اخذ مي شود. ماده 45 از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نیم 7 در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات، فته طلب ) سفته( و نظاير آنها. تبصره حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود. ماده 42 از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي شود ) به استثناي اوراق مذكور در مواد 21 و 28 اين قانون( و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ) 1888 ( ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار ) 5888 ( ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند. تبصره از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود: 7 5 از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار) 58،888 ( ريال . آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 7 از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ) 18،888 ( ريال . 1 از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شمارهگذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار) 788،888 ( ريال . 2 از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار) 5888 ( ريال . 1 از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار ) 5888 ( ريال . 4 از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ) 58،888 ( ريال . 2 از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ) 78،888 ( ريال . 8 از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ) 18،888 ( ريال . 9 از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ) 78،888 ( ريال . 58 از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار ) 588،888 ( ريال . تغییر یافت. » نیم در هزار « در ماده ) 44 ( به عبارت » سه در هزار « 1134 ، عبارت /4/ 1. به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1108 ، یک تبصره به ماده ) 41 ( قانون الحاق شد. /11/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 76 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 55 از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير ) پروانه هايكسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار ) 588،888 ( ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار ) 18،888 ريال. ماده 41 از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي شود، در صورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ) 58،888 ( ريال حق تمبر اخذ مي شود: 5 برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري. 7 قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهدآوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رسانند. 1 قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري. 2 وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي نمايند. 1 قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي شود. 4 ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها. 2 تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد. 8 تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد. ماده 4۱ سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار نیم در هزار 5 مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد ) 588 ( ريال هم صد 588 ( ريال محسوب مي شود. ( آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند ت ا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. 7 ماده 43 در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ) 21 و 24 و 22 و 28 ( اين قانون در ايران صادر شده باشد، صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. 1 تغییر یافت. » نیم در هزار « در ماده ) 40 ( قانون به عبارت » دو در هزار « 1134 ، عبارت /4/ . به موجب بند 18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1108 ، تبصره های 7 و 1 متن قبلی ماده ) 40 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 77 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده 50 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد. ماده 53 در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد. آموزش مشاور مالیاتی در اصفهان-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *