آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر دارایی

آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر دارایی
آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 فصل اول، دوم و سوم: مواد 1 الی 76 موضوع فصل اول )ماليات سالانه املاك(، فصل دوم )ماليات مستتلات مسكوني خالي( – 1 ، فصل سوم )ماليات بر اراضي باير( 2 حذف شد. 3 1 1134 ، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 44 مکرر /4/ . به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است. آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-آموزش مشاور مالیاتی 7 )% 1102 ، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد ) 17 /7/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 74 به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. 1 1108 ، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک )موضوع متن قبلی مواد 1 تا /11/ . به موجب ماده ) 7( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 3(، مالیات مستغلات مسکونی خالی)موضوع متن قبلی مواد 18 و 11 ( و مالیات بر اراضی بایر)موضوع متن قبلی مواد 17 تا 11 ( حذف شد. 3 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *