ابلاغ-آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان

ابلاغ-آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان

آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

ماده 201:

اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 3: هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتي كه هيچيك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود .

تبصره ۲: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايدمأمور پست بايد اوراق مالياتي ر ا به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد . هرگاه هيچ يكپانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً « از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت » مراجعه خواهد شد مي دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي 5 عودت مي دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي شود.

 

آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

 

ماده 204:

مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد:

الف محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.

 ب نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد.

 

ماده 205:

اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.

 

آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

 

ماده 202:

اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه از طرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود

 

ماده 201:

در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده 201 در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهد شد.

 

آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

 

تبصره 3: در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.

 تبصره ۲: در مورد مؤديان ماليات مستتلات كه نشاني آنها طبق ماده اين قانون مشخص نباشد، اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره 7 ماده  اين قانون به محل مستتلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 203:

مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجر اخواهد شد.

کلمه کلیدی:آموزش نرم افزار حسابداری در اصفهان

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *