انواع مالیات

انواع مالیات

انواع مالیات و برگه تشخیص تعریف و تفاوت مالیات

✔️1- ماليات ابرازي : البته سودابرازي است كه ما در اظهارنامه عملكرد ابراز مي كنيم و بر اساس آن 25% ماليات پرداخت

مي نمائيم.

✔️2- ماليات تشخيصي :مالياتي است كه واحد مالياتي براساس رسيدگي به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخيص كشيده و

به شركت جهت پرداخت يا اعتراض ارسال مي كند .

✔️3- ماليات قطعي : مالياتي است كه بعد از برگ تشخيص و عدم اعتراض ما يا اعتراض ما و رفتن به كميسيون كه

احتمالا شايد مبلغي تقليل يابد قطعي شده و برگ قطعي صادر و طي مهلت بايد پرداخت بهترین آموزشگاه حسابداری يا

ترتيب پرداخت آن داده شود .

✔️4- ماليات تاديه شده : معني اين لغت يعني ماليات پرداخت شده

✔️5- ذخيره ماليات : مبلغي است كه بر اساس ماليات ابرازي محاسبه كرده و ذخيره مي گيريم آموزشگاه حسابداری در

واقع 25% سود جاري .

🔹پيش پرداخت ماليات : وجوهي است كه بابت مالياتهاي تكليفي كه شركتها از ما كم مي كنند و يا وجوهي كه طي توافق

و مذاكره قبل از قطعي شدن ماليات به دارائي پرداخت مي نمائيم .

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *