بستن حساب ها

بستن حساب ها

دلایل بستن حساب هامحاسبه سودوزیان در پایان هرسال مالی و صفر نمودن آن در دوره جدید

جلوگیری از حجیم شدن اطلاعات

برای اجرای بستن حسابها

*مرحله اول : بستن مانده حساب ها بطور موقت و ایجاد سند افتتاحیه موقت به عنوان سند حسابداری شماره یک سال مالی بعد (قبل از تهیه صورتهای مالی)

*مرحله دوم : قفل نمودن بخش صدور سند حسابداری سرای حسابدار درنرم افزار نظام نوین مالی درکل واحدجهت تحت کنترل داشتن صدور هرگونه سند حسابداری درسال قبل اعم از واحد و ستاد توسط مدیر امورمالی

( در هنگام تهیه صورتهای مالی )

*مرحله سوم : نهائی کردن سند حسابداری “بستن مانده حساب ها”

(پس از دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده)

نکته بسیار مهم : عملیات بستن مانده حساب ها ، فقط شامل اسناد حسابداری نهائی میباشد.

بستن حسابهای دائمی

ابتدا حسابهای دائمی که دارای مانده بدهکارند(مثل دارایی) بستانکار و معادل جمع آن به حساب تراز اختتامیه بستانکار می گردد.سپس حسابهایی که دارای مانده بستانکارند (مثل سرمایه وبدهی و ذخایر) به حساب تراز اختتامیه بدهکار می شود.


حسابهای موقت

حساب های موقت یا حساب سودوزیانی (درامدوهزینه)حسابهایی هستند که از دوره قبل مانده نپذیرفته و به دوره بعد نیز انتقال نمی یابندمانده این حسابها در ابتدای سال صفر بوده و در پایان سال مالی با بستن حسابها صفر می شود و فقط در طی دوره معتبرندبنا به ماهیت حساب ها (مثلا حسابهایی با مانده بدهکار، بستانکار شده و خلاصه سودوزیان بدهکارمی شود)

حسابهای موقت در پایان دوره مالی به عنوان یک مبلغ بسته به ماهیت بدهکار یا بستانکار به سرمایه اضافه یا کسر می گردد.

مرحله اول :

لذا قبل از تهیه صورتهای مالی سال قبل ضروری است ، سرای حسابدار مانده حساب های مندرج در تراز آزمایشی بطور موقت در نرم افزار نظام نوین مالی بسته شده تا به موازات تهیه صورتهای مالی سال قبل ، امکان استفاده ازمانده حساب های سال یا سنوات قبل برای عملیات مالی سالجاری(۱۳xx) نیز فراهم باشد . یادآوری می گردد در مرحله اول بستن مانده حساب ها ، امکان کنترل بخشی از موارد بطور سیستمی در نرم افزار نظام نوین مالی (ورژن جدید) پیش بینی شده است بطوریکه کنترل های مزبور در صورت انتخاب گزینه توسط کاربر ، بطور سیستمی اعمال خواهد شد و در صورت وجود اشکال ، نرم افزار مانع از بستن مانده حساب ها بطور موقت خواهد شد .


مرحله دوم :

با هماهنگی مدیریت امور مالی امکان صدور سند حسابداری برای سال مالی قبل بافعال نمودن دوره مالی وجود داشته و در صورت صدور هرگونه سند حسابداری در سال قبل با فعال کردن فیلد ” اختتامیه / افتتاحیه موقت “ سند بستن مانده حساب ها و صدور سند افتتاحیه سال جدید در نرم افزار نظام نوین مالی بطور اتوماتیک اصلاح می شوند.

مرحله سوم :


پس ازدریافت صورتهای مالی حسابرسی شده در صورت نهائی کردن سند حسابداری بستن مانده حساب ها ، (بافعال نمودن گزینه مربوطه) امکان صدور سند حسابداری درسال قبل دیگر وجود نخواهد داشت .

🔻اجرای مرحله اول بستن حسابها


۱ ـ تائید تمام رسیدها ( نرخ گذاری، صدور سند حسابداری– شناسایی کد اعتبار ) در کلیه انبارها و نهایی کردن آنها و اعلام شماره آخرین سند

۱-۱ـ تاییدتمام رسیدها ازفیلد رسیدهای دریافتی ازواحدهای تابعه ونهایی کردن آنها (نگهداری کالا ـ رسید ـ دریافتی ازواحد)

۲ ـ تائید تمام حواله های صادره و نهایی کردن آنها و اعلام شماره آخرین سند

۳ ـ تکمیل کارت اموال صادره در قسمت ( ویرایش و تکمیل کارت اموال ) و نهایی کردن دارایی ها

۴ ـ انبارگردانی کلیه انبارها طبق دستورالعمل ۵۱/۹۳۳۴۲ – ۱۳xx/12/7 ۱-۴ـ تطبیق مقدار گردش ریالی انبار با ارقام ترازنامه ۲-۴ـ تطبیق مقدار ریالی گزارش اموال ( دارایی ها با ارقام ترازنامه) ۳-۴ـ فعال بودن آیکون نمایش سند در تمام ردیفهای کاردکس کالاها

۵ ـ صدور سند کسر و اضافات انبارها ناشی از شمارش کالا و رعایت ماده ۴۹ آئین نامه

۶ ـ ثبت سندهای حسابداری برای خدمات انجام گرفته مانند: کارانه ، اجاره ، انرژی ، پاداش بازنشستگی ، حقوق و مزایای پرسنلی و حق الزحمه ها و.. ۱-۶- اگر بصورت هزینه قطعی باشد از سرفصل هزینه و بدهی های جاری استفاده شود. ۲-۶- اگر بصورت برآوردی باشد از سرفصل ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت شده استفاده گردد.

۷ ـ ثبت درآمدهای تحقق یافته وصول شده و وصول نشده واحدها با سرفصل حسابهای دریافتنی ،رابط درامد، صندوق ،حساب بانکی غیرقابل برداشت ، درآمد ارسالی به ستاد و… ۱-۷- لیست حسابهای دریافتنی به تفکیک سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد بانکها ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد و… و بتاریخ ۱۳xx/12/28 تهیه گردد.


۸ – سود سپرده های دومنظوره پشتیبان دردرآمدهای غیرعملیاتی ثبت گردد.

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *