بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار-ماده 305 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در

ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت هاي مقرر به

استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد

%71 ( خواهندبود. ( 5

تبصره 3 در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، در صورتي كه

داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده

وصول مي شود.

تبصره ۲ اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره ) 1( ماده ) 589 ( و

ماده ) 551 ( اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه

مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري

امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران

تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران

نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات

مي باشند.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

تبصره 1 در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلا

پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد

است.

تبصره 4 اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي

سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.

1 1108 ، متن ماده ) 184 ( قانون و تبصره های آن جایگزین متن قبلی شد. /11/ . به موجب ماده ) 42 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 16 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

تبصره 5 در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ

درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه

خواهد شد.

تبصره 2 درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام

مشمول بيست وپنج درصد ) 71 %( تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي باشد. 5

تبصره 1 به ازای هر ده درصد ) 74 %( افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ای ماده نسبت بو ه

درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته

می شود. شرط برخورداری از ای تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوو ط بو ه سوا ل

جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. 7

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

ماده 302 درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی )به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات ای قوانو ن

) 35 ( و ) 37 ( ) نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است( براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مووا د) 34

ای قانون و تبصره آن تعیی می شود. 1

ماده 301 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در

ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیی می شود:

بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات نقشه برداری نقشه کشی نظارت و محاسبات فنی دادن تعلیموا ت و

کمکهای فنی انتقال دانش فنی سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سوای ر حقووق همچنوی واگوذار ی فیلمهوا ی

سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مو ی کننو د بو ه اسوتثنا ی

درآمدهایی که طبق مقررات ای قانون نحوه دیگری برای تعیی درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنهو ا مقور ر شود ه

است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد) 74 %( تا چهل درصد) 44 %( مجموع وجوهی میباشد

که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیی نامه اجرایی ای ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت ظرف مود ت شو ش

7135 ( به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بو ه تصووی ب هیوأ ت /7/ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون ) 7

وزیران می رسد .

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در ای ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبوالغ ی کو ه از

اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند در غیر ای صورت

پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهنو د

بود .

1 . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل

1101 ، تبصره 1 به ماده ) 184 ( قانون الحاق شد. /11/ چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 0

1134 ، متن تبصره) 2( به ماده ) 184 ( قانون الحاق شد. /4/ 1. به موجب بند 74 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 11

1134 متن ماده ) 181 ( قانون اصلاح شد. /4/ 7. به موجب بند 71 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 11

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 17 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

تبصره 3 در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد

مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد

درج شده باشد در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموو ع ارزش

گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقووق ی ایرانو ی

به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قوراردا د دسو ت

اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره ) 7( ای ماده از پیمانکوا ر دسو ت

اول دریافت می گردد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

تبصره 1 شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشت حق انجام دادن معامله به

امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خوو د از

شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود .

تبصره 4 درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیتهایی کو ه اشوخا ص حقووق ی مزبوو ر بو ه وسویله

نمایندگی از قبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند مشمول مقررات ماده) 746 ( ای قانون

خواهد بود. 7

ماده 30۱ اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجراشدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به

حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه

معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه

مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع

5144 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از /57/ ماده) 518 ( قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1

احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود .

اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به

حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

ماده 303 درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از:

5 ذخاير فني در آخر سال مالي قبل.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

7 حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها.

1 حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي ها.

2 كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري.

1 بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده.

4 سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي

بيمه هاي زندگي.

1 1134 ، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده ) 182 ( قانون و تبصره های آن شد. /4/ . به موجب بند 72 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 14 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

2 ساير درآمدها.

پس از كسر:

5 هزينه تمبر قراردادهاي بيمه.

7 هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي.

1 كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم.

2 حق بيمه هاي اتكايي واگذاري.

1 سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وساي ل نقليه موتوري

زميني در مقابل شخص ثالث.

4 مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي

غير زندگي.

2 سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع.

8 كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي.

9 بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري.

58 ذخاير فني در آخر سال مالي.

55 ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

) تبصره 3 انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه ) اندوخته هاي فني موضوع ماده) 45 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و

بيمه گري( براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه

مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره ۲ انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف

مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.

تبصره 1 در معاملات بيمه مستقيم، حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در

منافع و نحوه احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به

استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره 4 اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا

توافقهاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.

تبصره 5 مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از مؤسسات بيم ه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند

مشمول مالياتي به نرخ دو درصد ) 7%( حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي

كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر

معاملات اتكايي معاف باشند، مؤسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه ايراني

)% مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره، دو درصد ) 7

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 13 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را تا پایان مواه بعو د 7 به ضميمه صورتي

حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي

پرداخت نمايند.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

ماده 330 اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسن اد و مدارك

خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهام داران و حسب مورد ميزان

سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن

واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور ، تسليم فهرست تتييرات در

سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از

ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است.

حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

تبصره اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر

شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند. 7

ماده 333 شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا

تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند:

الف تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي

ادغام يا تركيب شده از پرداخت نیم در هزار 1 حق تمبر موضوع ماده ) 28 ( اين قانون معاف است.

ب انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش

دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .

ج عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحلال

موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

د استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب

ادامه يابد.

ه هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق

گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

و كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد

مي باشد.

1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت

شد. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز

1108 ، قسمت اخیر متن قبلی ماده ) 118 (و تبصره 1 آن حذف و تبصره 7 به تبصره /11/ 1.به موجب ماده ) 41 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

این ماده تبدیل شد.

1 1134 ، در متن ماده ) 111 ( عبارت دو درهزاربه نیم درهزارتغییر یافت. /4/ . مطابق بند 18 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 44 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

ز آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك

وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 5

ماده 33۲ حكم ماده ) 99 ( و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري

خواهد بود.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

ماده 331 ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به

طور مقطوع عبارت است از پنج درصد ) 1%( كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور

در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.

نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره

امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات

ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم

نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات

علي الرأس تشخيص داده خواهد شد.

تبصره در مواردي كه ماليات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از

پنجدرصد ) 1%( كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات

شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

ماده 334 آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا ساير

اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است، اظهارنامه اي حاوي صورت

دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهي ه

مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضا يا امضاهاي مجاز و

حسب مورد مهر مؤسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 335 مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص

حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده

است. 7

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

تبصره 3 ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر

اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود .

تبصره ۲ چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول

باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب

مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده ) 19 ( و تبصره ) 7( ماده ) 741 ( و ماده ) 741 ( مکرر اين قانون

1 1108 ، متن این ماده جایگزین متن قبلی ماده ) 111 ( و تبصره آن شد. /11/ . به موجب ماده) 47 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

1108 ، تبصره متن قبلی ماده ) 114 ( به تبصره 1 تبدیل و تبصرههای 7و 1 به این ماده /11/ 1. به موجب ماده ) 41 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

الحاق شد.

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 47 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي

مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و

) بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده ) 19 ( و تبصره ) 7

ماده ) 741 ( و ماده ) 741 ( مکرر اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد.

تبصره 1 آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول

ماليات مقطوع موضوع ماده ) 19 ( و تبصره ) 7( ماده ) 741 ( و ماده ) 741 ( مکرر اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال

بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود. 5

ماده 332 مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال )تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت

شركتها( اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده ) 551 ( اين قانون تنظيم و به

اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

تبصره ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره ) 7( ماده ) 551 ( اين

قانون به نرخ مذكور در ماده ) 581 ( اين قانون محاسبه ميگردد. 7

ماده 331 اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات

اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك

سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به

اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد. در صورتي كه بعدا معلوم گ ردد اقلامي از دارايي

شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده است در مهلت مقرر در

تبصره ماده ) 558 ( اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد .

ماده 33۱ تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين

معادل ميزان ماليات مجاز نيست .

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار

تبصره آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده ) 552 ( اين قانون يا تسليم

اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده ) 554 ( اين قانون و اين ماده و ضامن

يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ) موضوع قانون تجارت( متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي

بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و

جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده ) 512 ( اين قانون از تاريخ درج آگهي

انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

») تبصره های ماده ) 141 « 1134 ، در تبصره های) 7( و ) 1( ماده ) 114 ( قانون عبارت /4/ 7. به موجب بند 70 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

جایگزین شد. » تبصره) 1( ماده ) 141 ( و ماده ) 141 ( مکرر « با عبارت

1108 ، یک عبارت از متن قبلی ماده) 111 ( حذف و یک تبصره به آن الحاق /11/ 1. به موجب ماده ) 44 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

شد.

7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 42 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهانسرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *