بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-هزینه های قابل قبول و استهلاك

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-هزینه های قابل قبول و استهلاك
بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

ماده 341 هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر

مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد

مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده

يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته

باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ____3 از لحاظ مقررات ای فصل کلیه اشخاص حقوقی و همچنی صاحبان مشاغل موضوو ع مواد ه) 35 ( ایو

قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند در حکم مؤسسه محسوب می شوند. همچنی هزینه هوا ی قابو ل قبوو ل

مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

تبصره ۲ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب ای قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات بو ا

نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.

تبصره 1 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع ای قانون که به شیوه تهاتری انجوا م نشوو د از

54 ( ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه )سیسوت م( بوانک ی 444 مبلغ پنجاه میلیون ) 444

خواهد بود. 7

ماده 34۱ هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل

قبول است: 7

5 قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده.

7 هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي ) مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده

براي كارفرما(.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

ب مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر

و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور

1 1134 ، تبصره ماده) 142 ( قانون حذف و سه تبصره به ماده ) 142 ( قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11

7 ،) 1108 ، جزء)د( بند ) 7( قسدمت اخیدر جدزء)ه( بندد ) 7( و قسدمت اخیر بنددهای ) 3 /11/ . به موجب ماده) 21 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72

12 ( و ) 71 (؛ این ماده اصلاح شده و بند ) 70 ( به ماده ) 140 ( قانون الحاق شد. ( ،)11(

54

7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان م ديريت و

برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.

ج هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان.

د حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخرا ج و بازخريد طبق

قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

ه وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد ) 1%( حقوق

پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب

وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

و معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابهالتفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين

حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.

اين حكم نسبت به ذخايري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ) 44 ( ای قانون 7

1 كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد، مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در

حدود متعارف.

2 اجاره بهاي ماشينآلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

1 مخارج سوخت، برق، روشنايي، آب، مخابرات و ارتباطات.

4 وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

2 حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداريه ا و

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود ) به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير

مالياتهايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي

كه به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد.(

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

8 هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي،

تبليتات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه، براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به

تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

9 هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي مؤسسه مشروط بر اين كه:

اولاً وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً موضوع و ميزان آن مشخص باشد .

ثالثاً طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران

جبران نشده باشد.

1 پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم « 1134 ، عبارت /4/ . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11

به انتهای بند 7 ماده ) 140 ( قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود. » معافیت موضوع ماده) 04 ( این قانون

53

7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

آييننامه احراز شروط سهگانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و

دارايي مي رسد.

58 هزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار

58،888 ( ريال به ازاي هر كارگر. (

55 ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه:

اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن

محقق شود.

آييننامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

57 زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از

درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است.

51 هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستأجر است در صورتي كه اجاري باشد.

52 هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه در صورتي كه ملكي باشد.

51 مخارج حمل و نقل.

54 هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.

52 حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل دلالي حق الوكاله حق المشاوره – – – –

حق حضور هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد

نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني .

58  سود کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها صندوق تعاون صندوق های حمایت

از توسعه بخش کشاورزی و همچنی مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز

از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 7

59 بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.

78 مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي

تلقي نگردد.

75 هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.

77 هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

71 مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.

72 زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي

سال هاي مختلف از طرف مؤدي.

1 1134 ، بند 10 ماده ) 140 ( قانون اصلاح شد. /4/ . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

64

7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

71 ضايعات متعارف توليد.

74 ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

72 هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي

تحقق مي يابد.

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

78 هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر – –

پنج درصد ) 1%( معافيت مالياتي موضوع ماده) 82 ( اين قانون به ازاي هر نفر.

79  ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش)گارانتی( اشخاص حقوقی. 7

تبصره 3 هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني

نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جزء هزينه هاي قابل قبول

پذيرفته خواهد شد .

تبصره ۲ مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شتل موظف در مؤسسات مذكور باشند

جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب

مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شتل كه مشمول

مقررات جزء)ب( بند) 7( اين ماده آمده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 1 در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي ) 5( و ) 7( ماده ) 51 ( قانون

5118 و اصلاحيه هاي بعدي آن و در مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با /1/ شركت هاي تعاوني مصوب 54

) 5128 تطبيق داده اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند ) 5 /4/ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 51

و حق تعاون و آموزش موضوع بند ) 1( ماده ) 71 ( قانون اخيرالذكر جزء هزينه محسوب مي شود.

ماده 343 آن قسمت از دارایی های استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه

به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنی هزینه های تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنهو ا جوز ء

هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های اسوتهلا ک پوذی ر شوام ل جوداو ل

استهلاک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مو ی شوو د و

ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب ای قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره 3 افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری

مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل

قبول مالیاتی تلقی نمی شود .

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتور ی بودو ن اعموا ل

تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود .

1 1134 ، این بند به عنوان بند 73 به ماده ) 140 ( قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

67

7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

آیی نامه اجرائی ای تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر

الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود به پیشنهاد وزیو ر اموو ر اقتصواد ی و

7135 ( به تصویب هیأت وزیران می رسد /7/ دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن ای قانون ) 7 .

تبصره ۲ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشوی آلات زیوان ی متوجو ه

مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش )در صورت فروش( یکجا قابو ل

احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم ای تبصره در مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به

ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است. 7

بهترین آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

مواد 350 و 353 حذف شد. 2

1 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده ) 143 ( قانون و تبصره آن /4/ . به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

شد.

7 1134 ، مواد ) 148 ( و ) 141 ( قانون و تبصره های آنها حذف شد. /4/ . به موجب بند 13 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11

62

7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *