تعطیلات و مرخصیها-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

تعطیلات و مرخصیها-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

ماده 62 روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره 1 در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسبنوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگري براي تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یکروز در هفته اجباري است. کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهاي جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره 2 درصورتیکه روزهاي کار در هفته کمتر از ششروز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یکششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وي در روزهاي کار در هفته خواهد بود.

تبصره 3 کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هریک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

ماده 63 علاوه برتعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( 11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید.

ماده 64 مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یکماه است. سایر روزهاي تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده 65 مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهاي سختو زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبتو در پایان هر ششماه کار صورت میگیرد.

ماده 66 کارگر نمیتواند بیشاز 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده 67 هر کارگر حق دارد به منظور اداي فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویشفقط براي یکنوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68 میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههاي کارکرد تعیین میشود.

ماده 69 تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

تبصره 1 درمورد کارهاي پیوسته (زنجیره اي ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهاي کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرفسه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شوراي اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده 70 مرخصی کمتراز یکروز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

ماده 71 درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وي و در صورت فوتاو به ورثه او پرداخت میشود.

ماده 72 نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدتآن و شرایط برگشتآنها به کار پساز استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 73 کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف– ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

ماده 74 مدتمرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

کلمه کلیدی:آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *