خاتمه قرارداد کار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

خاتمه قرارداد کار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 21 قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوتکارگرب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر در انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و استعفاي کارگر تبصره 1 کارگري که استعفا میکند موظفاست یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداکثر ظرفمدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی میشود و کارگر موظفاسترونوشتاستعفا و انصرافاز آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. ماده 22 در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوتاو به وارث قانونی وي پرداخت خواهد شد. تبصره 1 تا تعیین تکلیفوراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلفوي اقدام نماید.  

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 23 کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقرراتحمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود. ماده 24 درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلفاستبه کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت ماید. ماده 25 هرگاه قرارداد کار براي مدت موقتو یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیکاز طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد. تبصره 1 رسیدگی به اختلافاتناشی از نوع این قراردادها در صلاحیتهیات هاي تشخیصو حل اختلاف است.  

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

ماده 26 هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلافعرفمعمول کارگاه و یا محل کار باشد پساز اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، راي هیاتحل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است. ماده 27 هرگاه کارگر در انجام وظائفمحوله قصور ورزد و یا آئین نامه هاي انضباطی کارگاه را پساز تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شوراي اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلافاز طریق هیاتحل اختلافرسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدترسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید. تبصره 1 کارگاههائی که مشمول قانون شوراي اسلامی کار نبوده و یا شوراي اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.  

سرای حسابدار-آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان

تبصره 2 موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی استکه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید. ماده 28 نمایندگان قانونی کارگران و اعضاي شوراهاي اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهاي اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران شغول کار و همچنین انجام وظایفو امور محوله خواهند بود. تبصره 1 هیات تشخیصو هیات حل اختلاف پساز دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیاتحل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافتشکایتبه موضوع رسیدگی نماید. تبصره 2 در کارگاه هائی که شوراي اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي نهائی هیاتحل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایفو امور محوله خواهند بود. کلمه کلیدی: آموزشگاه حسابداری مقدماتی در اصفهان کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *