دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر ارث

دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-مالیات بر ارث
دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-ماده 31 اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوو ت واقعو ی یو ا فرضو ی انتقوا ل مو ی یابودبه شرح زیر مشمول مالیات است : 7 نسبت به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند) 2( ایو مواد ه وسودهای متعلق به آنها و همچنی سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یو ا پرداخو ت و )% تحویل به آنها به نرخ سه درصد ) 1 7( برابر نرخهای مذکور در تبصره) 7( مواد ه) 741 ( و / 2 نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم ) 5 ماده) 741 مکرر( ای قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 1 نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده اسوت بو ه نور خ دهدرصد) 74 %( ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث 4 نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی به نرخ دو درصد) 2%( بهای اعلامی توسط سوازما نامور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 7( برابر نرخهای مذکور در ماده) 53 ( ای قانون به مأخذ ارزش / 5 نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم ) 5 معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث 6 نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است بو ه نور خ ده درصو د) 74 % ( ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسو ت. در صوور ت عود م شومو ل مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث 7135 ( اعم از /7/ تبصره 3 محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن ای قانون ) 7 اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول حکم ای ماده نخواهد بود. تبصره ۲ نرخهای مذکور در ای ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقوا ت دوم و سوو مباشند نرخهای مذکور در ای ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد. تبصره 1 درصورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع اسوتمشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. 4( و ) 5( ای ماده را به اشخاص ثالث یو ا ( ) تبصره 4 در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ) 2 وراث دیگر انتقال دهند علاوه بر مالیات بر ارث به شرح ای فصل مشمول مالیات طبو ق مقوررا ت فصوو ل مربوو ط خواهند بود. دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 74 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 5 حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری نسبت به عرصهو اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد. 5 ماده 3۱ وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند: – 5 – وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد. 7 – وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. 1 – وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها. مواد 33 و ۲0 حذف شد. – 7 ماده ۲3 اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانی یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به صورتبلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده) 2( ای قانون قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد جزء اموالمشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده) 77 ( ای قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. 1 ماده ۲۲ حذف شد. – 2 ماده ۲1 حذف شد. – 1 دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده ۲4 اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است: – 5 – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد. 4 7 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند ) 2( ماده ) 19 ( قرارداد وين مورخ فروردين 5128 و ماده ) 15 ( قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 5127 و بند ) 2( ماده ) 18 ( قرارداد وين مورخ اسفندماه 5111 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل. 1 – اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه هاي مذكور در ماده ) 7( اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه هاي مذكور. 1134 ، این متن جایگزین ماده ) 12 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1134 ، مواد ) 13 ( و ) 78 ( حذف شد. /4/ 1. به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1134 ، ماده ) 71 ( اصلاح شد. /4/ 7. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 4 1134 ، ماده ) 77 ( حذف شد. /4/ . به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 4 1121 ، ماده ) 71 ( حذف شد. /7/ . به موجب ماده ) 1 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 شد. » بیمه عمر « جایگزین عبارت » انواع بیمه های عمر و زندگی « 1134 ، عبارت /4/ 4. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 77 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 4 اثاث البیت محل سکونت متوفی – 5 ماده ۲5 وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل – نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد. ماده ۲2 وراث متوفی )منفرداً یا مجتمعاً( یا ولی یا امی یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسرهزینه های کف و دف در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ) 77 ( ای قانون ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیی ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:7 رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی 2 رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. 1 رونوشت یا تصویر گواهی شده آخری وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. 4 در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یاقیم نامه دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 5 رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی ربطاداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند: الف و در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کف و دف باشد اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده) 77 ( ای قانون نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ب و در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه های )1( )2( ) کف ودف باشد در ای صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای) 7 4( و ) 5( ماده) 77 ( ای قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد ( شد و اضافه مالیات های پرداختی موضوع ماده) 77 ( ای قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد. ج و در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای)الف( و )ب( مشمول مالیات نباشد اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده) 77 ( ای قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید. 1134 ، این بند جایگزین بند 4 ماده ) 74 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، /4/ 1. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1108 ، شد. /11/ مصوب 72 72 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 3 در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. تبصره ۲ آیی نامه اجرائی ای ماده درمورد نحوه رسیدگی ارزیابی اموال و دارایی ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 7 مواد ۲1 الی 1۲ حذف شد. – 7 ماده 11 مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني – مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. تبصره آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و – دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 14 اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع ای قانون اموالودارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند : 7 بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری شرکتها مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند . 2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند. 1 دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند . دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار 4 شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه میباشد . 5 شرکتهای کارگزاری صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی 6 صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده )به استثنای اشخاص موضوع بندهای) 2( و ) 6( ای ماده و اشخاص موضوع بندهای) 7( و ) 2( ماده) 2( ای قانون( در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها شرکتها و مؤسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت . محاکم دادگستری ادارات اجرای احکام دادگستری ادارات ثبت اسناد و املاک کشور سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجوری صندوق های دادگستری صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای) 7( و ) 2( ماده) 2( ای قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده ) 71 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1134 ، مواد) 72 الی 17 ( قانون و تبصره های مربوط حذف شد. /4/ . به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 71 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراء نمایند موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند . کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواهند بود. ای حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است . تبصره 3 سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند) 7( ماده) 77 ( ای قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در ای صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند . تبصره ۲ آیی نامه اجرائی ای ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب ای قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 7 مواد 15 الی 11 حذف شد. 7 دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 1۱ اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده ) 77 ( ای قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ) 1( ماده) 24 ( ای قانون منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود . در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنی منافع مالی که مورد وقف و حبس است اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند) 1( ماده) 24 ( ای قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود . دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد. 1 ماده 13 در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصيت، وصي مكلف اند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند 2 ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند. 1134 ، این متن جایگزین متن قبلی ماده ) 14 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ) 1134 ، مواد ) 14 الی 12 /4/ 7. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 حذف شد. 1134 ، این متن جایگزین متن قبلی ماده ) 10 ( قانون شد. /4/ 1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 از این قسمت به اشتباه حذف شده است. » و« 4 . به نظر میرسد 74 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند) 1( ماده) 24 ( ای قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند. 7 مواد 40 الی 41 حذف شد. 7 1134 ، ماده ) 13 ( و تبصره آن اصلاح شد. /4/ 4. به موجب بند 0 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7 1134 ، مواد) 48 الی 41 ( حذف شد. /4/ . به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 75 7134 ( باب دوم / مالیات بر دارایی /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 دوره آموزش مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار  
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *