صورت های مالی

صورت های مالی

نکاتی در رابطه با صورت های مالی

1-واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است

 در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

2-مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

3-شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

4-هدف صورتهای مالی ،ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

5-مجموعة کامل صورتهای مالی شامل 5 قسمت می باشد:
●ترازنامه
●سود و زیان
●سود و زیان جامع
●صورت جریان وجوه نقد
●یادداشتهای توضیحی

6-بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

7-رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورت های مالی انتخاب می کند.

8-ترازنامه حداقل باید شما 12 قسمت اصلی باشد:
●دارائیهای ثابت مشهود
●دارائیهای نامشهود
●سرمایه گذاریها
●موجودی مواد و کالا
●حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی
●موجودی نقد
●حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی
●ذخیره مالیات
●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
●بدهیهای بلند مدت
●سهم اقلیت
●سرمایه و اندوخته ها

9-صورت سود وزیان حداقل باید شما 10 قسمت اصلی باشد:
●درامدهای عملیاتی
●هزینه های عملیاتی 
●سود یا زیان عملیاتی
●هزینه های مالی
●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی
●مالیات بر درامد
●سود یا زیان فعالیتهای عادی
●اقلام غیرمترقبه        
●سهم اقلیت           
●سود یا زیان خالص

10-ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

11-تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورت های مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

12-ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *