اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، روبروی بیمارستان شهید صدوقی ، ساختمان جام جم