آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات درآمد اتفاقی

آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-مالیات درآمد اتفاقی
آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-ماده 333 درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 515 ( اين قانون خواهد بود. ( ماده 3۲0 درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صد درصد ) 588 %( درآمد حاصله و در صورتي كه غير نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده ) 42 ( اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت. آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده ) 41 ( اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است. ماده 3۲3 صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد. در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود. ماده 3۲۲ در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود. آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار تبصره در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند مأخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود، ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلتي كه طبق سند پرداخته است. ماده 3۲1 در صورتي كه منافع مالي به طور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد. ماده 3۲4 حذف شد. 7 1134 ، ماده ) 174 ( قانون حذف شد. /4/ 1. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 41 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده 3۲5 انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود. آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ماده 3۲2 صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده ) 571 ( اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد تا پایان ماه بعد 7 از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند . در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود. ماده 3۲1 موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود: الف كمك هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي يا شهرداريه ا يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است. ب وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر. آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار ج جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد. تبصره ضوابط اجرايي بند هاي )الف( و )ب( طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد. ماده 3۲۱ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد. 7 1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت می شود. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 7 1108 ، قسمت اخیر متن قبلی ماده ) 170 ( حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 44 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7134 ( باب سوم / مالیات بر درآمد /44/ 44 قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 آموزش جامع حسابداری – آموزش حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *