آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-معافیتها

آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-معافیتها
آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ماده 31۲ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای ای ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صواد ر یو ا قوراردا د استخراج و فروش منعقد می شود و همچنی درآمدهای خدماتی بیمارستان ها هتلها و مراکو ز اقوامت ی گردشوگر ی اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهور هبوردار ی یو ا مجوو ز صواد ر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مود ت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. 7 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار الف منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه دفاتر قانونی اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در ای قانون و در مواعد مشخص شود ه به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیوی درآمو د مشومو ل مالیات مؤدیان براساس مستندات مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیی درآمد مشمول مالیوا ت مؤدیوان مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. ب مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع ایو مواد ه کو ه دارای بوی ش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت هرسال نسبت به سال قبل نیروی کوا ر شواغ ل خوو د را حداقل پنجاه درصد ) 54 %( افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنی افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ارائو ه اسونا د و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمی اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صوور ت کواه ش نیورو ی کوا ر از حوداق ل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی ای بند استفاده کرده باشند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد. پ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع ایو مواد ه واقو ع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا منواط ق ویوژ ه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت سه سال افزایش می یابد. ت شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منواط ق آزاد و سوای ر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. 1 ) 1134 ، این متن، بندها و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده ) 117 /7/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1 قانون و تبصره های آن شد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار 47 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ث به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع ایو مواد ه عولاو ه بو ر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شور ح زیر مورد حمایت قرار می گیرد: 7 در مناطق کمترتوسعه یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر ای ماده تو ا زموان ی کو ه جمو ع درآمو د مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ) 745 ( ای قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. 2 در سایر مناطق: پنجاهدرصد ) 54 %( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات موذکو ر در صود ر ایو مواد ه بو ا نور خ صوف ر و پنجاه درصد ) 54 %( باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده ) 745 ( قانون مالیاتهای مستقیم و تبصور ه هوا ی آن محاسوب ه و دریافت می شود. ای حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شوود ادامه می یابد و بعد از آن صددرصد ) 744 %( مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده ) 745 ( ای قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی از مشوق مالیاتی جزءهای ) 7( و ) 2( ای بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ای ماده که قبل از ای اصلاحیه تأسیس شده اند درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق ای ماده می توانند استفاده کنند. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس توسعه بازسواز ی و نوسواز ی واحودها ی مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمی هزینه می شود مشمول حکم ای بند است. ج استثنای زمی مذکور در انتهای بند )ت( 7 در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل بیمارستان ها هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیی شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صلاح جاری نمی باشد. چ درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ایو مواد ه بورا ی افزایش سرمایه استفاده کرده باشند مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود. ح درصورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع ای ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد ) 5%( مشارکت سرمایه گوذار ی خارجی به میزان ده درصد ) 74 %( به مشوق ای ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد %54 ( اضافه می شود. ( خ شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات بو ا نشان معتبر اقدام کنند درصورتی که حداقل بیست درصد ) 24 %( از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشومو ل حکو م ایو 1 . به نظر می رسد عبارت بند )ت( در متن بند )ج( به اشتباه درج شده است و بند )ث( صحیح است. 44 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور از پنجاه درصد ) 54 %( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ای ماده برخوردار می باشند. د نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ای ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مسوتق ر در شوعا ع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکو ز سوای ر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخری سرشماری نفوس و مسک نمی شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز ای ماده برخوردار می باشند. همچنی مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویوژ ه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصواد ی و شوهرکها ی مسوتق ر در شوعا ع یکصو د و بیسو ت کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشووقها ی مالیوات ی موضوو ع ایو مواد ه برخووردا ر می باشند. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یو ا شهر قرار می گیرند ملاک تعیی محدوده به موجب آیی نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب ای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامو ه ریوز ی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان شهرستان بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامو ه پنجساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصوها ی نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابولا غ فهرسو ت جدیود فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط مناط اعتبار برای احتسوا ب مشوقهای مناطق کمترتوسعه یافته است. ر کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای ای ماده پروانو ه بهور ه بوردار ی از مراجو ع قوانون ی )% ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن ای ماده از پرداخو ت پنجوا ه درصو د ) 54 مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم ای بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بو ه خوار ج از کشوو ر مجری نیست. ز صددرصد ) 744 %( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محو ل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیوات ی مشومو ل مالیات می باشد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ژ مالیات با نرخ صفر موضوع ای قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده می باشد. ایو حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در ای قانون و سایر قوانی مجری است. س معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشوگاهه ا یو ا مراکو ز پژوهشو ی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی کو ه 43 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصو ل از فعالیو ت هوا ی تولیود ی و 5( ریال نباشد حداکثر به میزان ده درصد ) 74 %( مالیات ابوراز ی سوا ل 444 444 معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ) 444 انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد . دستورالعمل اجرائی ای بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصواد ی و دارایوی صنعت معدن و تجارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می رسد. تبصره 3 کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانی موجود مذکور در ای مواد ه از ابتدای سال 7135 اجراء می شود. تبصره ۲ آیی نامه اجرائی موضوع ای ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شوو د و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 311 صد درصد ) 588 %( درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 7 شركتهاي تعاون ي روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است. تبصره دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركتهاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي شود ، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتبار رديف خاصي كه ب ه همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد . آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ماده 314 درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 7 دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها 1 و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 1 بعدد » صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی « 1134 ، در ماده ) 111 ( قانون عبارت /4/ . به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 اضافه شد. » شرکتهای تعاون روستایی « و قبل از عبارت » صددرصد درآمد « از عبارت 7 آموزشدگاه هدای « عبدارت » فنی و حرفه ای « 1134 ، در ماده ) 114 ( قانون بعد از عبارت /4/ . به موجب بند 17 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 اضافه شد. » فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1 1100 عبدارت و /4/ 1100 ، منددرج در روزنامده رسدمی شدماره 10241 مدورخ 11 /1/ . به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ) 114 ( قانون مالیاتهای مستقیم،مصوب 72 1100 لازمالاجرا شد. /4/ مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه یافته و روستاهابه ماده ) 114 ( قانون اضافه و از تاریخ 11 54 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده 315 حذف شد. 5 ماده 312 وجوه پرداختي بابت انواع بیمه های عمر و زندگی 7 و از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است. ماده 311 هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بیمه های عمر و زندگی 1 و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزينههاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد. ماده 31۱ حذف شد. 4 ماده 31۱ مكرر اشخاصی که آورده نقدی برای تأمی مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینو ه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. تبصره 3 استفاده کننده از معافیت موضوع ای ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خوار ج کند. در صورت کاهش آورده نقدی به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیوا ت سوا ل خورو ج آورده نقودی اضافه می شود. تبصره ۲ تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمی مالی پروژه طرح یا سرمایه در گورد ش بو ا اداره – – امور مالیاتی حوزه مربوط است. 5 ماده 313 2 1 1108 ، ماده ) 114 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 7 جدایگزین عبدارت » انواع بیمههای عمر وزندگی « 1134 ، در ماده ) 111 ( قانون عبارت /4/ . به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 شد. » بیمه عمر « 1 جایگزین عبدارت » انواع بیمه های عمر و زندگی « 1134 ، در ماده ) 112 ( قانون عبارت /4/ . به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 شد. » بیمه عمر « 4 1134 ، ماده ) 110 ( قانون و تبصرههای آن حذف شد. /7/ . به موجب ماده ) 11 ( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1 4 1134 ، این متن به عنوان ماده ) 110 مکرر( به قانون الحاق شد. /7/ . به موجب ماده ) 18 ( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1 1 1108 متن این ماده و تبصرههای آن جایگزین متن قبلی ماده ) 113 ( قانون شد. /11/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 57 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 الف موقوفات، نذورات، پذيره، كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت آستان مقدس ،» شاه چراغ «) عبدالعظيم الحسني )ع(، آستانه حضرت معصومه)س(، آستان حضرت احمد ابن موسي )ع حضرت امام خميني ) ره(، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد. ب كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است. 5 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ج كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستا ئيان و عشاير و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است. 7 د كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد . ه كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد . و آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است . آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ز درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است . ح آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليتات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنی ساخت تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف مراکو ز نگهودار ی و مراقبو ت سوالمندان کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی معلولان جسمی و حرکتوی زنوا ن سرپرسو ت خوانوا ر و دختران خودسرپرست مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا کم بینا کم شونو ا و 1 ،1112/7/ 1117 و نیز قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصوب 0 /18/ . با توجه به قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت هلال احمر، مصوب 78 جایگزین گردید. » جمعیت « از متن بند ب ماده ) 113 ( حذف و عبارت » سازمان « عبارت 2 . به موجب تبصره ) 7( قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1102 مندرج در روزنامه رسمی به دستگاههای مذکور در بند )ج( اضافه شده است که به موجب قانون اصلاح بند )د( » صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر « 1100 ، عبارت /1/ شماره 10271 مورخ 70 صندوق بیمه « به عبارت » صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر « ماده ) 1( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1131 در بند ج ماده ) 113 ( عبارت تغییر یافت. » اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 52 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قورا ر گیرنو د 7 از پرداخت ماليات معاف است. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره مفاصا حسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده ) 74 ( قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و 7161 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوو ط بو ه تسولی م اظهارنامو ه بو ه /74/ اوقاف و امور خیریه مصوب 2 سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در ای قانون یا سایر قوانی به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود. همچنی در مورد سالهای قبل از ابلاغ ای قانون در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سوا ل 7134 بو ه سازمان امور مالیاتی ارائه شود به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. 2 ط كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند )ح( اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد. 1 ي كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است . ك موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمنها و هيأت هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است . آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ل فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآنی)دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسولام ی و دسوتگاهها ی ذی ربط( 2 فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است. 1 سازمان اوقاف و امور خیریه « 1134 ، در بند )ح( ماده ) 113 ( بعد از عبارت /4/ . به موجب جزء الف بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 11 عبارت و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز » رسیده باشد نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، اضافه شد. 7 1131 ، این تبصره به ذیل بند)ح( مداده ) 113 ( قدانون مالیدات /17/ . به موجب ماده ) 04 ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 7(، مصوب 4 های مستقیم الحاق شد. 1 . به موجب جزء ب بند 14 عبارت کمک های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بددون تعلدق مالیدات بده سدال مدالی بعدد منتقدل مدی گدردد به عنوان تبصره ذیل بند ط ماده ) 113 ( الحاق شد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار 4 عبدارت » ، مطبوعداتی « 1134 ، در بندد )ل ( مداده) 113 ( قدانون بعدد از عبدارت /4/ بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مسدتقیم، مصدوب 11 » د« . به موجب جزء اضافه شد. »،) و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط « 51 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 تبصره 3 وجوهي كه از فعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره ۲ حكم تبصره ) 7( ماده ) 7( اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره 1 آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 4 مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني ) ره( يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد. تبصره 5  درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشوخا ص موضوو ع بندهای)ط( و )ک( از پرداخت مالیات معاف می باشد. ای حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشوخا ص موذکو ر نخواهد بود. 7 ماده 340 حذف شد. 7 ماده 343 صددرصد) 744 %( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد) 24 %( درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گورد د. فهرسو ت مووا د خوا م و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی صنعت معود ن و تجوار ت و نفو ت و اتوا ق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره 3 درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری )ترانزیت( به ایورا ن وارد مو ی شوون د و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد . تبصره ۲ مفاد ای ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوور ی اسولام ی ایورا ن 7143 لازم الاجراء می شود. /74/ مصوب 75 1 ماده 34۲ درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است. ماده 341 معادل ده درصد ) 58 %( از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورسهاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد ) 58 %( از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد ) 1%( از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار 1 1134 ، یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده) 113 ( قانون الحاق شد. /4/ بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 » ج« . به موجب جزء 7 1108 ، ماده ) 148 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 1 1134 ، این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای الف و ب ماده ) 141 ( قانون و /4/ . به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1103 ، به موجب مفاد ماده 714 آن تا پایان سال 1134 هجری /18/ تبصره آن شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 شمسی معتبر است مفاد ماده 141 از سال 1134 لازم الاجراست. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار 54 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد ) 78 %( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند. تبصره 3 از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا در ساير شركتها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد ) 2%( ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تتييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره ۲ در شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم 8%( خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركتها مكلف اند تا پایان ماه بعد / درصد ) 1 7 از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. 7 ماده 341 مكرر از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي 8%( ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول / خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ) 1 خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. 1 كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند. تبصره 3 تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه گذاري در چهارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند ) 72 ( مادۀ ) 5( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 5182 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و 1 ،) 1134 ، درتبصره ) 3( ماده ) 41 (، ماده ) 01 (، ماده ) 00 /4/ . به موجب تبصره 1 ماده ) 713 ( موضوع بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ظرف « ،» ظرف ده روز « حسب مورد جایگزین عبارت های » تا پایان ماه بعد « تبصره ) 7( ماده ) 181 (، تبصره ) 4( ماده ) 183 (، ماده ) 171 ( و تبصره ) 7( ماده ) 141 ( عبارت می شود. » منتهی ظرف سی روز « و » سی روز 7 1100 ، مندرج در /3/ . به موجب ماده) 1( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 74 1100 ، متن ماده ) 141 ( اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره 7 و 1 آن به عنوان تبصره 1و 7 ابقاء گردید و از تاریخ /18/ روزنامه رسمی شماره 10387 مورخ 73 1100/11/14 لازمالاجراء شد. 1 1100 ، مندرج در /3/ . به موجب ماده) 2( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 74 1100 لازمالاجراء شد. /11/ 1100 ، متن ماده) 141 ( مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون الحاق و از تاریخ 14 /18/ روزنامه رسمی شماره 10387 مورخ 73 55 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 5182 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال /1/ ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 7 آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره ۲ سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره ) 5( اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود . تبصره 1 در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. تبصره 4 صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره 5 نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سوازما ن بوور س و اوراق بهوادا ر در 4%( ای ماده معاف است. / بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ) 5 7 ماده 344 جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غير منقول و جوايز علمي و بو رس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه 7 طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از پرداخت ماليات معاف مي باشد. 1 ماده 345 سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است: 2 5 سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه. 7 سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم ميگذارند نخواهد بود . آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار 1 جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه. 1 1134 ، متن این تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده) 141 ( مکرر قانون /7/ . به موجب ماده) 11 ( قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1 مالیاتهای مستقیم الحاق شد. 7 1121 است. /7/ . منظور از این اصلاحیه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 2 1 به وزارت » فرهنگ و آموزش عالی « 1123 ، نام وزارت /1/ . با توجه به ماده ) 33 ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12 تغییر و در متن ماده ) 144 (، نام اخیر این وزارتخانه جایگزین گردید. » علوم، تحقیقات و فنآوری « 4 1108 ، یک بند به عنوان بند ) 4( و یک تبصره به ماده ) 144 ( الحاق شد. /11/ . به موجب ماده) 10 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 56 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 2 سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت ) اوردرافت ( و سپر ده ثابت به شرط معامله متقابل. 1 سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت. تبصره در مواردي كه در قانون ماليات هاي مستقيم به بانكها اشاره مي شود، امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده اند يا مي شوند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صوندوق حمایوت از تحقیقوات و توسوع ه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نيز خواهد شد. 5 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار ماده 342 كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است. تبصره ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود. 7 » به استثنای بندهای )الو ف( )ب( و )ز( آن « )713( )714( ) ماده 342 مكرر معافیت های مذکور در مواد ) 711 741 ( و تبصره) 7( ذیل ماده ) 741 مکرر( به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود. ( )742( تبصره 3 ارائه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ) 35 ( ای قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند )ح( ماده ) 713 ( ای قانون که مطابق ماده ) 45 ( قوانو ن 7131 عمو ل مو ی شوو د شور ط /72/ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات موال ی دولو ت ) 2( مصوو ب 4 برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در ای قانون و سایر قوانی می باشد و در صوور ت عدم ارائه اظهارنامه دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور مؤدی مطابق احکام و ضوابط ایو قوانو ن مشومو ل مالیوات جریمه و مجازات مقرر در ای قانون می شوو د. حکو م ایو تبصور ه در خصوو ص مشومولا ن مووا د ) 744 ( و ) 745 ( و بندهای)الف( )ب( و )ز( ماده ) 713 ( ای قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم ای تبصره درخصوص اشخاص حقیقو ی مشمول ماده ) 47 ( ای قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار تبصره ۲ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع ای ماده از محل اعتبار جمعو ی خرجو ی کو ه همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شوو د. اعتبوارا ت موضوو ع ایو تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوو ب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی خرجی یادشده و متقابلاً منواب ع مربووط بو ا پیشونها د وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است. 1 1 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صدنایع کوچدک، صدندوق « 1134 ، عبارت /7/ . به موجب ماده ) 14 ( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1 » حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخدش کشداورزی به متن تبصره ماده ) 144 ( قانون الحاق شد. 7 1108 ، یک عبارت از متن قبلی ماده ) 141 ( قانون حذف شد. /11/ . به موجب ماده) 13 ( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 1 1134 ، این متن و تبصرههای آن به عنوان ماده ) 141 ( مکرر به قانون الحاق شد. /4/ . به موجب بند 11 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 57 7134 ( باب چهارم/ درمقررات مختلفه /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 آموزش حسابداری با معرفی به کار اصفهان-سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *