آموزش دوره‌ی مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-اشخاص مشمول مالیات

آموزش دوره‌ی مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-اشخاص مشمول مالیات
آموزش دوره‌ی مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار-7134 ( باب اول/ اشخاص مشمول مالیات /44/ قانون مالیاتهای مستقیم )با اصلاحات 17 ماده 3 اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: – -5 كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم. -7 هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. -1 هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند. -2 هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. -1 هر شخص غير ايراني ) اعم از حقيقي و يا حقوقي( نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي ) كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد( از ايران تحصيل مي كند. ماده ۲ 5 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند: 7 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛ – 2 دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي شود. – –1 شهرداري ها.

آموزش دوره‌ی مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

4 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرتامام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری. 2 تبصره 3 شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور در – بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنه ا مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. تبصره ۲ درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، – خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ) 581 ( اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

آموزش دوره‌ی مشاور مالیاتی-آموزش حسابداری در اصفهان-آموزشگاه حسابداری در اصفهان-سرای حسابدار

تبصره 1 حذف شد. – 1 1108 ، این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده ) 7( قانون و /11/ 1. به موجب ماده ) 1( قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 72 تبصرههای آن شد. 1134 ، بند 4 به ماده ) 7( قانون الحاق شد. /4/ 7. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11 1134 ، تبصره 1 ماده) 7( قانون حذف شد. /4/ 1. به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 11
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *