فرصتهای شغلی

ردیفعنوان شغلیجنسیتمحدوده کاریشماره تماستوضیحات
1حسابدارآقا یا خانمشهرک صنعتی سروش09130331669اطلاعات بیشتر
2مدیر مالیآقامشخص نشده03132298768اطلاعات بیشتر
3حسابدارخانممشخص نشده03132298768اطلاعات بیشتر
4مدیر مالیآقامشخص نشده03132298768اطلاعات بیشتر
5حسابدارخانممشخص نشده03132298768اطلاعات بیشتر
6حسابدار خانماطلاعات بیشتر