شرایط کار زنان-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

شرایط کار زنان-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

ماده 75 انجام کارهاي خطرناك، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دستو بدون استفاده از وسایل مکانیکی، براي کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76 مرخصی بارداري و زایمان کارگران زن جمعا 90ً روز است. حتیالامکان 45 روز از این مرخصی باید پساز زایمان مورد استفاده قرار گیرد. براي زایمان توأمان 14 روز به مدتمرخصی اضافه میشود.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

تبصره 1 پساز پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدتبا تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمتوي محسوب میشود.

تبصره 2 حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 77 درمواردي که به تشخیصپزشکسازمان تامین اجتماعی، نوع کار براي کارگر باردار خطرناكیا سخت تشخیصداده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداري وي، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتري به او ارجاع مینماید.

  سرای حسابدار-آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس

ماده 78 در کارههائی که داراي کارگر زن هستند کارفرما مکلفاستبه مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودكپساز هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعاتکار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلفاست متناسب با تعداد کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداري کودکان (از قبیل یرخوارگاه، مهدکودكو….) را ایجاد نماید.

تبصره 1 آئین ناه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودكتوسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پساز تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.

کلمه کلیدی: آموزشگاه تحلیل تکنیکال بورس کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *