حق السعی-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

حق السعی-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 34 کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمکعائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداشافزایشتولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی می نامند.

ماده 35 مزد عبارتاستاز وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود. تبصره 1 چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساسمیزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساسمحصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.

تبصره 2 ضوابط ومزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعاتکار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36 مزد ثابت، عبارستاستاز مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

تبصره 1 در کارگاههائی که داراي طرح طبقه بندي و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار وبراي ترمیم مزد در ساعاتعادي کار پرداختمیگردد از قبیل مزایاي سختی کار، مزایاي سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2 در کارگاههائیکه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده استمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.

تبصره 3 مزایاي رفاهی و انگیزه اي از قبیل کمکهزینه مسکن، خواربار و کمکعائله مندي، پاداشافزایشتولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.

ماده 37 مزد باید در فواصل زمانی مرتبو در روز غیرتعطیل و ضمن ساعاتکار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانکو با رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداختآن باید پساز محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبتساعاتکار و یا روزهاي کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرفکارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالتمزد مذکور حقوق نامیده میشود.

تبصره 1 در ماههاي سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساسسی ویکروز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 38 براي انجام کار مساوي که در شرایط مساوي در یککارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداختشود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیتو اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 39 مزد و مزایاي کارگرانی که بصورت نیمه وقتو یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده استبه کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.

ماده 40 در مواردي که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدي پرداخت میشود، باید ارزشنقدي تعیین شده براي اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41 شورایعالی کار همه ساله موظفاست، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلفکشور و یا صنایع مختلفبا توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. تبصره 1 کارفرمایان موظفند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداختن نمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده 42 حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورتنقدي پرداختشود. پرداختهاي غیرنقدي به هرصورتکه در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43 کارگران کارمزد براي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافتمزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهاي کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 44 چنانچه کارگر به کارفرماي خود مدیون باشد در قبال این دیون وي، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجبحکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یکچهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره 1 نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

ماده 45 کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشتنماید: الف– موردي که قانون صراحتا اجازه داده باشد. هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتیکه اجاره اي باشد با توافق طرفین تعیین میگردد. و- وجوهی که پرداختآن از طرفکارگر براي خرید اجناس ضروري از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره 1 هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46 به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقتبعدي به ماموریتهاي خارج از محل خدمتاعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبناي روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلفاستوسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره 1 مأموریت به موردي اطلاق میشود که کارگر براي انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یکشب در محل مأموریت توقف نماید.

ماده 47 به منظور ایجاد انگیزه براي تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایشعلاقمندي وبالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین، قرارداد دریافتو پرداخت پاداشافزاي تولید را مطابق آئین نامه اي که به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود منعقد مینمایند.

ماده 48 به منظور جلوگیري از بهره کشی از کار دیگري وزارتکار و امور اجتماعی موظفاستنظام ارزیابی و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرفمشاغل کارگري در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.

 

سرای حسابدار-آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان

ماده 49 به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخصبودن شرح وظایفو دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاري کمیته طبقه بندي مشاغل کارگاه و یا موسساتذیصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهیه کنند و پساز تایید وزارتکار و امور اجتماعی به مرحله اجراء در آورند.

تبصره 1 وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه هاي اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههاي مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجراي طرح استتعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره 2 صلاحیت موسسات و افرادي که به تهیه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در کارگاهها میپردازند باید مورد تائید وزارتکار و امور اجتماعی باشد.

تبصره 3 اختلافاتناشی از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارتکار و امور اجتماعی در هیاتحل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 50 چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت هاي تعیین شده از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههاي خود را ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاصصاحبصلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.

تبصره 1 کارفرما علاوه بر پراخت هزینه هاي مربوط به ا ین امر مکلفبه پرداختجریمه اي معادل 50 % هزینه هاي مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل است. از تاریخی که توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجراي طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

  کلمه کلیدی: آموزشگاه جامع حسابداری در اصفهان کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *