تعلیق قرارداد کار-آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان

تعلیق قرارداد کار-آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان

سرای حسابدار-آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان

ماده 14 چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقفشود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید وپساز رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایشمزد) به حالتاول برمیگردد. تبصره 1 مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکتداوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمتو کار آنان محسوب میشود. ماده 15 در موردي که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادثغیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در میآید تشخیصموارد فوق با وزارتکار و امور اجتماعی است.  

سرای حسابدار-آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان

ماده 16 قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی هاي بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، درطول مرخصی و به مدتدوسال به حال تعلیق در میآید. تبصره 1 مرخصی تحصیلی براي دوسال دیگر قابل تمدید است. ماده 17 قرارداد کارگري که توقیفمیگردد و توقیفوي منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیفبه حال تعلیق در میآید و کارگر پساز رفع توقیفبه کار خود باز میگردد. ماده 18 چنانچه توقیفکارگر به سببشکایتکارفرما باشد واین توقیفدر مراجع حل اختلافمنتهی به حکم محکومیتنگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلفاستعلاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر میپردازد، مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت نماید. تبصره 1 کارفرما مکلفاست تا زمانی که تکلیفکارگر از طرفمراجع مذکور مشخصنشده باشد، براي رفع احتیاجاتخانواده وي،حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساببه خانواده اش پرداختنماید.  

سرای حسابدار-آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان

ماده 19 در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمتبه کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود. ماده 20 در هریکاز موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پساز رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداري کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هیات تشخیصمراجعه نماید (درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیصهیاتمزبور مکلفبه بازگرداندن کارگر به کار و پرداختحقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد و اگر بتواند آنرا اثباتکند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وي پرداختنماید. تبصره 1 چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پساز رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پساز مراجعه و استنکافکارفرما، به هیات تشخیصمراجعه ننماید، مستعفی شناخته میشود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنواتبازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود. کلمه کلیدی: آموزش صفر تا صد حسابداری مالیاتی در اصفهان کانال آپارات سرای حسابدار
مطالب مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.Required fields are marked *